Diane Naylor

ARTIST PORTFOLIO


Awakening Tea
12" x 12"
$500.00

Black Tea
12" x 12"
$500.00

Green Tea
12" x 12"
$500.00
 

Sea Turtle & Jelly Fish
37" x 37"
$2,700.00

The Great Spirit
48" x 90"
$9,500.00